Hot Best Seller

รุ่งอรุโณทัย 1

Availability: Ready to download

อยา กลัวฉันเลย ฉันพึมพำ เราเปนของกันและกัน แลวจูๆ ความจริงจากถอยคำของฉันกกอใหเกิดความรูสึกทวมทนอยางรุนแรง ชวงเวลานีชางสมบูรณแบบ ชางเหมาะเจาะ ไมมีทางทีจะเคลือบแคลงเปฯอืนไปไดเลย เขาโอบแขนรอบตัวฉัน ตระกองกอดแนบชิด คิมหันฤดูกับเหมันตกาล ฉันรูสึกราวกับปลายประสาททุกเสนในรางไดกลายเปนขดลวดทีไหลเวียนดวย กระแสไฟฟาไปแลว “ตราบชัวนิรันดร” เขารับคำ และดึงตัวเราทังสองลงลึกสูใตนำอยางนุมนว อย่า กลัวฉันเลย ฉันพึมพำ เราเป็นของกันและกัน แล้วจู่ๆ ความจริงจากถ้อยคำของฉันก็ก่อให้เกิดความรู้สึกท่วมท้นอย่างรุนแรง ช่วงเวลานี้ช่างสมบูรณ์แบบ ช่างเหมาะเจาะ ไม่มีทางที่จะเคลือบแคลงเป้ฯอื่นไปได้เลย เขาโอบแขนรอบตัวฉัน ตระกองกอดแนบชิด คิมหันฤดูกับเหมันตกาล ฉันรู้สึกราวกับปลายประสาททุกเส้นในร่างได้กลายเป็นขดลวดที่ไหลเวียนด้วย กระแสไฟฟ้าไปแล้ว “ตราบชั่วนิรันดร์” เขารับคำ และดึงตัวเราทั้งสองลงลึกสู่ใต้น้ำอย่างนุ่มนวล

*advertisement

Compare

อยา กลัวฉันเลย ฉันพึมพำ เราเปนของกันและกัน แลวจูๆ ความจริงจากถอยคำของฉันกกอใหเกิดความรูสึกทวมทนอยางรุนแรง ชวงเวลานีชางสมบูรณแบบ ชางเหมาะเจาะ ไมมีทางทีจะเคลือบแคลงเปฯอืนไปไดเลย เขาโอบแขนรอบตัวฉัน ตระกองกอดแนบชิด คิมหันฤดูกับเหมันตกาล ฉันรูสึกราวกับปลายประสาททุกเสนในรางไดกลายเปนขดลวดทีไหลเวียนดวย กระแสไฟฟาไปแลว “ตราบชัวนิรันดร” เขารับคำ และดึงตัวเราทังสองลงลึกสูใตนำอยางนุมนว อย่า กลัวฉันเลย ฉันพึมพำ เราเป็นของกันและกัน แล้วจู่ๆ ความจริงจากถ้อยคำของฉันก็ก่อให้เกิดความรู้สึกท่วมท้นอย่างรุนแรง ช่วงเวลานี้ช่างสมบูรณ์แบบ ช่างเหมาะเจาะ ไม่มีทางที่จะเคลือบแคลงเป้ฯอื่นไปได้เลย เขาโอบแขนรอบตัวฉัน ตระกองกอดแนบชิด คิมหันฤดูกับเหมันตกาล ฉันรู้สึกราวกับปลายประสาททุกเส้นในร่างได้กลายเป็นขดลวดที่ไหลเวียนด้วย กระแสไฟฟ้าไปแล้ว “ตราบชั่วนิรันดร์” เขารับคำ และดึงตัวเราทั้งสองลงลึกสู่ใต้น้ำอย่างนุ่มนวล

0 review for รุ่งอรุโณทัย 1

Add a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading...
We use cookies to give you the best online experience. By using our website you agree to our use of cookies in accordance with our cookie policy.